สมัครสมาชิก AloEx

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม 

  • ทุกยอดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ AloEx ใดๆ ครบ 25 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน 
  • สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบหลังกดยืนยันรับสินค้า หรือ 7 วันหลังการส่งสินค้า 
  • คะแนนที่ได้รับจะถูกคำนวณจากยอดชำระสุทธิเท่านั้น โดยเศษทศนิยมที่เหลือจากการคำนวณจะไม่ถูกนำไปรวมกับยอดชำระอื่นๆ และไม่สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมได้ 
  • คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้  (1 คะแนน = 1 บาท) และ/หรือ แลกของรางวัลได้ เมื่อสะสมคะแนนครบตามที่กำหนด 
  • การแลกของรางวัลเป็นสินค้าจะไม่สามารถเลือกสี หรือเปลี่ยนแปลงขนาดได้
  • คะแนนสะสมไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปยังบัญชีอื่น หรือแลกเปลี่ยน/ ทอนเป็นเงินสดได้ 
  • คะแนนสะสมจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  
  • คะแนนสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดหรือแลกรางวัลไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี 
  • เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสะสมคะแนนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการสะสมคะแนนและการแลกรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน หรือการแลกรับรางวัลให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด